Norske svartkruttskyttere er organisert gjennom organisasjonen Norsk Svartkruttunion (NSU) som ble stiftet i 1983. NSU er et godkjent skytterforbund og fungerer som en paraplyorganisasjon for de enkelte skytterklubber og lag rundt omkring i Norge. NSU er tilsluttet Muzzle Loading Association International Committee (MLAIC) og Muzzle Loading Association Scandinavian Committee (MLASC). Det skytes etter skytereglement fastsatt av MLAIC på de organiserte stevnene. NSU har også egne nasjonale klasser som er laget rundt mye benyttede militære og sivile våpen i Norge fra midten til slutten av 1800 tallet. Her kan også patronvåpen benyttes, men patronene må være ladet med svartkrutt.

Det arrangeres Norgesmesterskap i flere forskjellige skytegrener hvert år.
De forskjellige skytegrener inneholder mange skyteklasser etter hvilke våpentyper som benyttes. Oversikt over de enkelte klasser finnes på nettsiden.
Det arrangeres konkurranser der det skytes med pistoler og revolvere på 25 m avstand. Langvåpen (geværer) i stående og kne stående stilling på 50 m samt langhold på 100 m, 200 m og 300 m i liggende stilling.

Det arrangeres konkurranser i feltskyting der deltagerne blir ledet gjennom en løype som inneholder flere standplasser der det skytes mot mål plassert i terrenget i forskjellige høyder i forhold til standplass. Her skytes det med pistoler, revolvere og geværer.

Det arrangeres konkurranser lerdueskyting. Her skytes det med stort sett med munnladerhagler, men glattborete geværer, som musketter, kan også benyttes. Her finnes det også egne klasser for hagler med svartkruttpatroner.

Klubber og lag tilsluttet NSU er organisert i distriktet som Nord Norge, Midt Norge, Sør og Vestlandet samt Østlandet. Det arrangeres Distriktsmesterskap innenfor de enkelte distrikter. De enkelte klubber og lag har også sine interne konkurranser som approberes av NSU’s styre og offentliggjøres i terminlister slik at skyttere fra andre klubber kan delta.

Hver år arrangeres det Nordisk Mesterskap mellom Norge, Sverige, Danmark og Finnland etter regler som er fastsatt av en komité bestående av representanter fra de enkelte land (MLASC).
NSU stiller også landslag til Europamesterskap og Verdensmesterskap som arrangeres rundt omkring i verden.

NSU er organisert med et styre samt en generalforsamling. Generalforsamlingen holdes hvert år i forbindelse med NM og bestemmer endringer i NSU’s lover og skytereglement samt velger styre og distriktsrepresentanter. Distriktsrepresentantene er distriktenes talerør inn mot styret samt styrets talerør ut til distriktenes klubber og lag.
Styret arbeider med den daglige driften av NSU og består av president og visepresident, sekretær, kasserer, redaktør og MLAIC delegat. MLAIC delegaten er Norges representant til MLAIC samt holder oversikt over internasjonale konkurranser.
NSU har pr. i dag ca. 1400 medlemmer.

NSUs medlemsblad «Muskedunderen» kommer ut fire ganger i året. I dette bladet skriver medlemmene artikler om våpenhistorie, og i tillegg til informasjon fra forbundet, innbydelser til stevner og annen relevant forbundsinformasjon. «Muskedunderen» tar gjerne imot bidrag, også fra ikke-medlemmer.

NSUs formålsparagrafer er:

  • Som sentralorganisasjon for skyting med svartkruttvåpen organisere og lede arbeidet for svartkruttskytingens fremme.
  • Ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster og samle de interesserte til sosiale sammenkomster.
  • Standardisere skyteprogram og våpenklasser på nasjonalt plan og fremme konkurranseskyting med svartkruttvåpen etter MLAICs regelverk og ånd.
  • Representere norsk skyting med svartkruttvåpen internasjonalt samt være bindeledd og kontaktorgan for MLAIC og andre internasjonale organisasjoner.