Her kan du laste ned lover og forskrifter fra det offentlige som er relevante for vår virksomhet.

Link til ny våpenforskrift (ikraftsatt 1. juni):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452

Link til ny våpenlov (ikraftsatt 1. juni):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7

Reguleringer om transport av svartkrutt finner du her:

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

I forskriften henvises det til ADR 1.1.3.6.3 der det står følgende om transport i privat bil til privat bruk:

Stoffer og gjenstander tilhørende emballasjegruppe I, og som ikke er tildelt transportkategori o, samt stoffer og gjenstander som hører til til følgende klasser:

Klasse 1: 1.1B til 1.1Ja), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da)20 kg

Svartkrutt med UN kode 0027 og i faregruppe (klasse) 1.1D kommer altså innenfor unntaket om ADR transport i den mengden som er angitt.
Dog er det, som det fremgår av forskriften, kriterier om at kjøretøyet skal være i god stand samt at både ytre og indre emballasje skal være tydelig merket med faregruppe og UN kode mm. (Red. anm.)

DSB sier følgende om emballering av farlig gods:
«Det farlige godset skal være merket slik at de farlige egenskapene fremkommer – dette er spesielt viktig ved fylling av gjenbruksemballasje. Forbrukerpakninger vil ha den nødvendige merkingen (§ 4).
Emballasjen skal være av god kvalitet, slik at det ikke oppstår lekkasje (§ 4).
Det farlige godset skal plasseres slik at det står støtt og ikke blir skadet. Ved transport på lasteplan eller tilhenger skal det lastesikres på en hensiktsmessig måte. Pass på at ikke andre gjenstander utgjør en fare for knusing eller punktering (§ 5).»

Nytt:

Svartkrutt UN 0027 og UN 0028 kan transporteres i henhold til kapittel 1.1.3.6 i ADR regelverket (1000 poengs regelen)
Dvs. at det er lov med forenklet ADR transport opp til 20 kilo svartkrutt på enheten om det ikke transporteres andre klassifiserte stoffer.
Følgende krav må likevel holdes for å oppfylle ADR 1.1.3.6 :
-Transportdokument til svartkruttet (ADR kap 5.4 doc)
-2 kilos brannslukkingsapparat på bilen, og kunnskap om hvordan dette brukes.
-Røykeforbud under lasting og lossing (også under transporten ref: ADR Kap. 8.5 S1) Gjelder også elektroniske sigaretter.
-Tilsyn av kjøretøyet
-Samlastingsforbud (hvis relevant med andre stoffer)
-Utlufting (ikke relevant med samlasting)
Som emballasje anbefales det en solid pappeske, en solid plastkasse eller en trekasse av f.eks. finer som ytre emballasje, de to siste er dog det beste.
Esken eller kassen skal merkes med følgende merker:
Merke 1.1D emballasje
Klikk her for å laste ned merkene i pdf format.
Du kan skrive de ut, klippe de til og lime de på ytre emballasje. Den oransje fargen er viktig så skriv ut i farger.

Ny forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff:
Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)
Som erstatter: FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.Spesielt aktuelt for oss er kapittel 5 Oppbevaring av eksplosiver og kapittel 8 Erverv.
Erverv av svartkrutt.
Vi benytter kun ekte fabrikkprodusert svartkrutt som drivmiddel i våre våpen.
Svartkrutt er definert som sprengstoff i Norge i motsetning til røyksvakt krutt.
Det er derfor strenge regler for erverv (tillatelse til å kjøpe), håndtering, oppbevaring og transport.
De som er medlem av en skytterklubb som er tilsluttet NSU og som innehar våpenkort på svartkruttvåpen utstedt av politiet som får tillatelse til å kjøpe svartkrutt. Tillatelse gies «til personer som er edruelige, pålitelige og skikket til å håndtere krutt og tennmidler på en sikker måte», må vite.
Se §75 i forskriften over.
Den nye forskriften gir adgang til erverv av 3 kg svartkrutt uten å søke politiet for de som er medlemmer av NSU og innehar våpenkort på svartkruttvåpen.
Det holder altså å vise medlemskort i NSU samt våpenkort på svartkruttvåpen til leverandøren for kjøp av de tilmålte 3 kg svartkrutt.
De som kun har originalvåpen og ikke innehar våpenkort men er medlemmer av NSU må søke politiet for å få tillatelse. Enkelte politikamre forlanger at man fyller ut det gamle HR-109 skjema, som tidligere ble benyttet av DSB, før de godkjenner erverv av svartkrutt. Dette skal altså ikke sendes DSB men leveres til dine lokale politimyndigheter dersom de forlanger det. Sammen med medlemskortet i NSU skal dette utløse en ervervtillatelse på 3 kg svartkrutt.
Leverandører av svartkrutt vil forsikre seg om at en slik tillatelse foreligger før de leverer krutt.
Jeg legger derfor ut dette skjema i pdf format for de som måtte ha behov for det:
Red.