Her kan du laste ned lover og forskrifter fra det offentlige som er relevante for vår virksomhet.

Link til ny våpenlov gjelder fra 1. juni 2022:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7

Link til ny våpenforskrift gjelder fra 1. juni 2022:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452

Presisering av lov og forskrift i følgende rundskriv med vedlegg:
Retningslinjer for behandling av saker etter våpenlova
Vedlegg 1. Tekniske spesifikasjoner for deaktivering av skytevåpen
Vedlegg 2. Tekniske krav til skytebaner
Vedlegg 3. Utkast for instruks på skytebane
Vedlegg 4. Gjennomføringsforordring (EU) 2018 337

Erverv av svartkrutt.

Vi benytter kun ekte fabrikkprodusert svartkrutt som drivmiddel i våre våpen.
Svartkrutt er i mengder opp til 3 kg nå definert som ammunisjon og kommer under bestemmelsene i våpenforskriften kapittel 6 fra POD.

Mengder over 3 kg er definert som sprengstoff og kommer under reglementene fra DSB.

De som er medlem av en skytterklubb som er tilsluttet NSU og som innehar våpenkort på svartkruttvåpen utstedt av politiet har tillatelse til å kjøpe 3 kg svartkrutt.
Det holder altså å vise medlemskort i NSU samt våpenkort på svartkruttvåpen til leverandøren.

De som kun har originalvåpen og ikke innehar våpenkort men er medlemmer av NSU må søke politiet for å få tillatelse. Enkelte politikamre forlanger at man fyller ut det gamle HR-109 skjema, som tidligere ble benyttet av DSB, før de godkjenner erverv av svartkrutt. Dette skal altså ikke sendes DSB men leveres til dine lokale politimyndigheter dersom de forlanger det. Sammen med medlemskortet i NSU skal dette utløse en ervervstillatelse på 3 kg svartkrutt.
Leverandører av svartkrutt vil forsikre seg om at en slik tillatelse foreligger før de leverer ut krutt.

Skjemaet kan lestes ned her: HR-109

For de som skal transportere mengder over 3 kg gjelder følgende:

Forskrift om landtransport av farlig gods.
I forskriften henvises det til ADR bestemmelsene og i ADR 1.1.3.6.3 står det følgende om transport i privat bil til privat bruk:

Stoffer og gjenstander tilhørende emballasjegruppe I, og som ikke er tildelt transportkategori o, samt stoffer og gjenstander som hører til til følgende klasser:

Klasse 1: 1.1B til 1.1Ja), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da) – 20 kg

Svartkrutt med UN kode 0027 og i faregruppe (klasse) 1.1D kommer altså innenfor unntaket om ADR transport i den mengden som er angitt.
Dog er det, som det fremgår av forskriften, kriterier om at kjøretøyet skal være i god stand samt at både ytre og indre emballasje skal være tydelig merket med faregruppe og UN kode mm.
DSB sier følgende om emballering av farlig gods:
«Det farlige godset skal være merket slik at de farlige egenskapene fremkommer – dette er spesielt viktig ved fylling av gjenbruksemballasje. Forbrukerpakninger vil ha den nødvendige merkingen (§ 4).
Emballasjen skal være av god kvalitet, slik at det ikke oppstår lekkasje (§ 4).
Det farlige godset skal plasseres slik at det står støtt og ikke blir skadet. Ved transport på lasteplan eller tilhenger skal det lastesikres på en hensiktsmessig måte. Pass på at ikke andre gjenstander utgjør en fare for knusing eller punktering (§ 5).»

Svartkrutt UN 0027 og UN 0028 kan transporteres i henhold til kapittel 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3 i ADR regelverket. Dvs. at det er lov med forenklet ADR transport opp til 20 kilo svartkrutt på enheten om det ikke transporteres andre klassifiserte stoffer.

Følgende krav må likevel holdes for å oppfylle ADR 1.1.3.6 :

-Transportdokument til svartkruttet (ADR kap 5.4)

-2 kilos brannslukkingsapparat i bilen og kunnskap om hvordan dette brukes.

-Røykeforbud under lasting og lossing (også under transporten ref: ADR Kap. 8.5 S1) Gjelder også elektroniske sigaretter.

-Tilsyn av kjøretøyet

-Samlastingsforbud (hvis relevant med andre stoffer)

 Fullstendig forskrift med ADR reglement finn du her.

Som ytre emballasje anbefales det en solid pappeske, en solid plastkasse eller en trekasse av f.eks. finer, de to siste er dog det beste. Esken eller kassen skal ha følgende merker:

Merke 1.1D emballasje

Klikk her for å laste ned merkene i pdf format.
Du kan skrive de ut, klippe de til og lime de på ytre emballasje. Den oransje fargen er viktig så skriv ut i farger.