Her kan du laste ned lover og forskrifter fra det offentlige som er relevante for vår virksomhet.

Forslag til ny våpenforskrift finner du her:

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften)

Våpenloven av 1961 finner du her:

LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Reguleringer om transport av svartkrutt finner du her:

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

Reguleringer om håndtering av svartkutt finner du her: (Endret 2010)

FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Spesiellt aktuellt for oss er kapittel 7 Oppbevaring av eksplosiver side 13-15 og kapittel 8 Erverv side 20.

 

Erverv av svartkrutt.

Vi benytter kun ekte fabrikkprodusert svartkrutt som drivmiddel i våre våpen.
Svartkrutt er definert som sprengstoff i Norge i motsetning til røyksvakt krutt.
Det er derfor meget strenge regler for erverv (tillatelse til å kjøpe), håndtering, oppbevaring og transport.
Det er kun de som er medlem av en skytterklubb som er tilsluttet NSU og som innehar våpenkort på svartkruttvåpen utstedt av politiet som får tillatelse til å kjøpe svartkrutt. Leverandører av svartkrutt vil forsikre seg om at en slik tillatelse foreligger før de leverer krutt.

Enkelte politikamre forlanger at man fyller ut det gamle HR-109 skjema, som tidligere ble benyttet av DSB, før de godkjenner erverv av svartkrutt.
Dette skal altså ikke sendes DSB men leveres til dine lokale politimyndigheter dersom de forlanger det.
Sammen med medlemskortet i NSU skal dette utløse en ervervtillatelse på 3 kg svartkrutt.

Jeg legger derfor ut dette skjema i pdf format for de som måtte ha behov for det:

HR-109

Red. anm.